Πεινασμένες πέτρες Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ
Δεκέμβριος 17, 2018
Μαργαρίτα, γης Μαδιάμ! Ρασβίτσου Τζώρτζια
Δεκέμβριος 18, 2018

ΕΠΟΧΗ 7

ΕΠΟΧΗ  7
Κυκλοφορεί από τισ ΕΚΔΟ΢ΕΙ΢ ΕΤΡΑ΢ΙΑ το 7ο
τεφχοσ του περιοδικοφ ΕΠΟΧΗ.
Γράφουν οι: Τζτα Μακρι, Θανάςθσ Γεωργάσ,
Ελζνθ Κουλοφτηου, Κρίτων Χριςτιανόπουλοσ,
Τατιάνα
Ζαχαράκθ,
Σίςςυ
Τςαντιλα,
Κωνςταντίνοσ
Μουτςοφλασ,
Χαριτίνθ
Γεωργοποφλου, Φϊτθσ Καγγελάρθσ, Μαρίνα
Μαλατζςτα, Μαρία Χατηθαναςταςίου, Ηλζκτρα
Γουηίου, Mia Leijssen, Champbell Purton, Michael
Behr, Sachiko Hayashi, Toru Kuno, Yoshihiko
Morotomi, Mieko Osawa, Mikio Shimizu, Yasuhiro
Suetake,
Υπεφκυνοσ ςφνταξθσ:
Νικόλαοσ Κυπριωτάκθσ
Ο ρόλοσ του περιοδικοφ Εποχή/Epoché είναι να
κζςει τον λόγο τθσ ψυχοκεραπείασ ςε ενεργι
ςυνομιλία με τουσ άλλουσ λόγουσ τθσ κοινωνίασ.
Σε ζνα ρευςτό και ςυνεχϊσ αναμορφοφμενο
γίγνεςκαι, θ ψυχοκεραπεία οφείλει να ςυναντά
τθ φιλοςοφία, τθν τζχνθ, τθν πολιτικι, το λαϊκό
αίςκθμα, τθν επιςτιμθ κ.λπ. Η ψυχοκεραπεία
οφείλει να ςυνομιλιςει μαηί τουσ, γιατί αυτόσ ο
διάλογοσ φωτίηει και τον δικό τθσ δρόμο. Με
αυτιν τθν ζννοια, το περιοδικό δεν αποςκοπεί
απλϊσ ςτθν ενθμζρωςθ, αλλά ςτθν αναηιτθςθ
μιασ νζασ κατεφκυνςθσ τθσ ψυχοκεραπευτικισ
ςκζψθσ που μπορεί να προκφπτει μζςα από τθ
ςυνάντθςθ και τθ ςυνομιλία, ςτο βακμό που
διαςταυρϊνεται με τουσ υπόλοιπουσ λόγουσ και
ανοίγεται ςτθ πολυςθμία.
ςτθν αποδοχι του πολυςιμαντου. Κακϊσ θ
πραγματικότθτα του κόςμου μασ ραγδαία
μεταβάλλεται και κακϊσ όλα κινοφνται ςτο πεδίο
τθσ πολυςθμίασ, του διφοροφμενου και τθσ
μειωμζνθσ βεβαιότθτασ, το μονοςιμαντο όλο και
περιςςότερο ανικει ςτο παρελκόν. Δεν πείκει
πλζον, ακριβϊσ επειδι προχποκζτει μια ςτατικι
και μονοςιμαντθ πραγματικότθτα.
Το ςυγκεκριμζνο περιοδικό φιλοδοξεί να είναι
ιςχυρόσ εκφραςτισ μιασ κουλτοφρασ που
επιμζνει να εμπνζεται από τθν αξία του γραπτοφ
λόγου ωσ άξονα μιασ ςυνεχοφσ διεργαςίασ του
πολυςιμαντου. Ενόσ γραπτοφ λόγου που δεν
κλείνει ςε τελεςίδικεσ αποφάνςεισ αλλά διατθρεί
ανοικτι τθ δυνατότθτα του ερωτιματοσ
ςυμβάλλοντασ ςτθ ςυνάντθςθ, τθ ςυνομιλία και
τθ ηφμωςθ.
Ο τίτλοσ του περιοδικοφ Εποχή/Epoché,
παραπζμπει βεβαίωσ ςτθν Φαινομενολογία και
ςτον Husserl ο οποίοσ παρζλαβε τον όρο από τουσ
αρχαίουσ ςκεπτικοφσ.
Το περιοδικό των τριϊν εταιρειϊν είναι καρπόσ
μιασ ςυνεργαςίασ που ςυνεχίηεται για τρίτθ
χρονιά… Ο κοινόσ πυρινασ τουσ υποδθλϊνεται
ςτον τίτλο του περιοδικοφ Εποχή/Epoché,
υπογραμμίηει μια ςτάςθ: το πζραςμα από τθν
ανελαςτικότθτα των μονοςιμαντων αλθκειϊν
ISSN: 2529-1548
Σελ.: 228 | Βάροσ: 419 gr.
Διαςτάςεισ: 17 x 24
Τιμι: 15 €
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνιςετε με τισ
ΕΚΔΟ΢ΕΙ΢ ΕΤΡΑ΢ΙΑ στο info@eurasiabooks.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *